Privaatsus

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isiklikud andmed See on kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete peamine töötleja Linen4me (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Privaatsuspoliitika tähenduses on andmesubjekt klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb andmetöötleja.

1.3. Privaatsuspoliitika tähenduses on klient igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid vastutava töötleja veebisaidilt.

1.4. Andmetöötleja järgib seaduses sätestatud andmetöötluse põhimõtteid, sealhulgas töötleb isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja saab kinnitada, et isikuandmed olema töödeldud vastavalt seadusele.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine.

2.1. Isikuandmeid, mida vastutav töötleja kogub, töötleb ja salvestab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebisaidi ja e-posti teel.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete edastamisega vastutavale töötlejale õiguse koguda, korrastada, kasutada ja hallata isikuandmeid privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, mida andmesubjekt kaupade ostmisel vahetult või kaudselt vastutava töötlejaga jagab või teenused veebisaidil.

2.3. Andmesubjekt vastutab talle edastatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse tagamise eest. Valeteabe tahtlikku esitamist peetakse meie privaatsuseeskirjade rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamata teavitama töötlejat kõigist muudatustest esitatud andmetes.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta kahju eest, mis andmesubjektile või kolmandatele isikutele on põhjustatud valeandmete esitamise tagajärjel.

 

3.7. Vastutav töötleja peab andmesubjektide andmeid säilitama sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui seitse aastat.


4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid kontrollida.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpseid andmeid täiendada või parandada.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, on andmesubjektil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt võib pöörduda veebipoe klienditoe poole aadressil info@linen4me.com oma õiguste kasutamiseks.

4.6. Oma õiguste kaitsmiseks võib andmesubjekt esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Need andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ. seadus ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid.

5.2. Andmetöötlejal on õigus muuta osaliselt või täielikult andmekaitsetingimusi, teavitades muudatustest andmesubjekte. Linen4mehandmade.com kaudu kodulehel.


TÄIENDAV TEAVE KOGUME

Kui külastate Saiti, kogume automaatselt teie seadme kohta teatud teavet, sealhulgas teavet teie veebibrauseri, IP-aadressi, ajavööndi ja mõne teie seadmesse installitud küpsise kohta. Lisaks kogume saiti sirvides teavet üksikute teie sirvitud veebilehtede või toodete kohta, millised veebisaidid või otsingupäringud on teid saidile suunanud, ja teavet selle kohta, kuidas te saidiga suhtlete. Nimetame seda automaatselt kogutavat teavet "seadme teabeks".

Kogume seadme teavet järgmiste tehnoloogiate abil:

- "Küpsised" on andmefailid, mis paigutatakse teie seadmesse või arvutisse ja sisaldavad sageli anonüümset unikaalset identifikaatorit. Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.
- "Logifailid" jälgivad saidi tegevust ja koguvad andmeid, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat, suunamis- / väljumislehti ja kuupäeva / kellaaja templid.
- "Veebimajakad", "sildid" ja "pikslid" on elektroonilised failid, mida kasutatakse saidi sirvimise kohta teabe salvestamiseks.

KÄITUMISREKLAAM
Nagu ülalpool kirjeldatud, kasutame teie isiklikke andmeid teile suunatud reklaamide või turundussõnumite edastamiseks, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda. Sihtreklaami toimimise kohta lisateabe saamiseks külastage Network Advertising Initiative'i (NAI) hariduslikku lehte aadressil http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work 

Sihitud reklaamimisest saate loobuda:
Lülitage järgmiste teenuste lingid sisse ja välja.
Üldised viited hõlmavad järgmist:
FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Lisaks saate mõnest neist teenustest loobuda, külastades Digital Advertising Alliance'i loobumisportaali aadressil http://optout.aboutads.info/.

ÄRGE JÄLGIGE
Pange tähele, et me ei muuda viisi, kuidas meie sait andmeid kogub ja kasutab, kui näeme märki Ära jälgi.

MUUDATUSED
Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada, et kajastada näiteks muudatusi meie praktikas või muudel operatiivsetel, juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel.